BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3846/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Công ty TNHH Tiến Hưng

Về nội dung hỏi củađơn vị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Câu hỏi:

Theo Thông tư số 129/2008/TT-BTC "Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, baogồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loạibột cá, bột xương và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vậtnuôi" thuộc đối tượng chịu thuế suất 5%.

Như vậy, chúng tôihiểu rằng mặt hàng bột mỳ sử dụng làm thức ăn chăn nuôi chịu thuế suất 5%. Đơnvị chúng tôi khi nhập khẩu nguyên liệu lúa mì để sản xuất, nguyên liệu khôngphân biệt dùng để sản xuất bộ mỳ cho người hay cho thức ăn chăn nuôi. Khi bánbột mỳ sử dụng làm thức ăn chăn nuôi cho đơn vị có chức năng kinh doanh thức ănchăn nuôi, chúng tôi phát hành hóa đơn thuế suất 5%. Việc áp dụng 2 mức thuế suấtthuế GTGT đầu ra là 5% và 10% cho mặt hàng bột mỳ của chúng tôi có đúng không?

Trả lời:

Căn cứ điểm 3, mụcII, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướngdẫn áp dụng thuế suất GTGT 10% thì mặt hàng bột mỳ áp dụng mứ thuế suất thuếGTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trảlời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế Bắc Ninh;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai