BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----------
V/v: Mẫu thông báo nộp tiền sử dụng đất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.
Trả lời Công văn số 1090/CT-QLCKTTĐ ngày 05/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An hỏivềmẫu phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với hồ sơ chuyển tiếp kể từ ngày Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 3, Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:“Điều 17. Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành
…3. Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế trước ngày 01/7/2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính trước ngày 01/7/2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.”
- Tại khoản 3, khoản 4, Điều 19 Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên quy định:“3. Bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của BộTài chínhhướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004; Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004.
4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đấtquy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN ,Mẫu số 02/TSDĐ , Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 05/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế vàNghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; bãi bỏ nội dungvềthu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 23/QTr-KK ban hành kèm theo Quy trình kê khai số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 quy định về việc ban hành quy trình quản lý, khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.”
Căn cứ quy định nêu trên đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất hoặc đã được chuyển cho cơ quan thuế trước ngày 01/7/2014 thì tiếp tục giải quyết theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện tại khoản 3, Điều 17 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính nêu trên.
Việc thông báo nộp tiền sử dụng đất được thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên.

>> Xem thêm:  Đất đang tranh chấp có bán được không ? Mua bán đất bằng giấy viết tay có hợp pháp ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Phải làm thế nào trong khi tranh chấp phát hiện bản đồ đất được cấp trước kia là sai ?