BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3847/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam.

Về nội dung hỏi củaHiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2010,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Việc sản xuất vậtliệu xây dựng không nung để thay thế gạch đất sét nung trong xây dựng sẽ manglại hiệu quả kinh tế xã hội hơn cho toàn xã hội. Do đó ngày 28/4/2010, Thủ tướngChính phủ đã ban hành quyết định số 567/QĐ-TTg về việc phê duyệt chương trìnhphát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020.

Vật liệu xây dựngkhông nung đặc biệt là bê tông khí, bê tông hạt … là sản phẩm mới, việc tiêuthụ còn khó khăn. Để giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực này khắc phục khókhăn ban đầu thực hiện theo quyết định số 567/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam đề nghị áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đốivới sản phẩm vật liệu xây dựng không nung.

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 không quy định sảnphẩm vật liệu xây dựng được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại khoản 3 Điều8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định: "Mứcthuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 vàkhoản 2 Điều này".

Căn cứ vào quy địnhnêu trên thì sản phẩm vật liệu xây dựng không nung không thuộc diện áp dụngthuế suất thuế GTGT là 5% mà thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trảlời để Hiệp hội vật liệu xây dựng Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế Hà Nội;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai