TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3847 TCT/PCCS
V/v hoá đơn tự in không đảm bảo chất lượng

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 486 CT/AC ngày 26/10/2004 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về việc khắc phục đối với hoá đơn tự in không đảm bảo chất lượng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1.7, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn thì “Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hoá đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xoá, sửa chữa”.

Trường hợp hoá đơn tự in của Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hoà Phát không đảm bảo chất lượng về giấy in, chữ viết không đủ độ đậm cần thiết nên số liệu trên bề mặt liên 2 (liên giao cho khách hàng) bị bay màu, không rõ ràng thì Cục thuế xem xét xử lý như sau:

- Đối với số hoá đơn đã in nhưng chưa đăng ký lưu hành thì Cục thuế kiểm tra, xem xét cụ thể chất lượng, tiêu chuẩn đối với số lượng hoá đơn mà Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hoà Phát đăng ký lưu hành nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về chất lượng, tiêu chuẩn theo quy định thì mới chấp nhận cho hoá đơn tự in của Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hoà Phát được đăng ký lưu hành và sử dụng.

- Đối với số lượng hoá đơn tự in đã giao cho khách hàng có thể khắc phục bằng cách: Cục thuế yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH ống thép Hoà Phát phô tô liên 1 để giao cho khách hàng có xác nhận của Chi nhánh Công ty, lý do phải phô tô và xác nhận của cơ quan thuế đã kê khai nộp thuế trong tháng nào? Bản phô tô liên 1 của số hoá đơn tự in này và liên 2 (liên giao cho khách hàng) được sử dụng làm căn cứ kê khai tính thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương