BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v:Giải đáp chính sách tiền thuê đất.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn
Trả lời Công văn số 836/CT-THDT ngày 11/07/2014 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về việc giải đáp chính sách miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ quy định về miễn thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
“10. Sửa đổi khoản 4 Điều 14 như sau:
“4. Kể từ ngày dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, cụ thể như sau:
a) Ba (3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.
b) Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
c) Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
d) Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo quy định của Chính phủ.”
- Tại điểm 11, Phụ lục II, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư thì huyện Cao Lộc - tỉnh Lạng Sơn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
- Tại Khoản 5, Điều 18, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:
“Điều 18. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
5. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.”
- Tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:
“Điều 12: Áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
3. ...
Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tụcxin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số46/2014/NĐ-CP.”
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất (từ ngày 20/4/2011) của Công ty Cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Giang Sơn được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2014), và Công ty đã nộp hồ sơ xin miễn, giảm cho Cơ quan Thuế từ ngày 24/6/2014 thì được áp dụng quy định miễn tiền thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ nêu trên.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
- Lưu: VT, CS (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?