VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 3848/VPCP-KGVX
V/v: Xem xét, giải quyết nội dung trong Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, diễn viên”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nội vụ.
Xét đề nghị củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 1469/BVHTTDL-NTBD ngày 12 tháng 5 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10276/BKHĐT-LĐVX ngày 23 tháng 12 năm 2013), Nội vụ (Công văn số 4786/BNV-TL ngày 30 tháng 12 năm 2013), Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 95/LĐTBXH-LĐTL ngày 14 tháng 01 năm 2014), Tài chính (Công văn số 658/BTC-HCSN ngày 14 tháng 01 năm 2014) và Ban Tuyên giáo Trung ương (Công văn số 5668-CV/BTGTW ngày 06 tháng 01 năm 2014) về việc xem xét, giải quyết nội dung trong dự thảo Đề án “Xâydựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với nghệ sĩ, diễn viên”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của các Bộ có liên quan về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc dự thảo quyết định mới thay thế Quyếtđịnh số 180/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật ngànhVăn hóa - Thông tin; sớm trình Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, làm căn cứ để xếp ngạch bậc lương cho nghệ sĩ, diễn viên; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn về xét nâng ngạch không qua thi đối với nghệ sĩ, diễn viên đang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để sớm triển khai thực hiện.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: TC, LĐTBXH, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).đdt.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định