BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/BKHĐT-ĐTNN
V/v Góp ý kiến về hồ sơ chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư Công ty TNHH Trung tâm Regus (Vietnam).

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Trả lời công văn số 4975/KH &ĐT-ĐTNN ngày 16 tháng 12 năm2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ýkiến về việc chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư Công ty TNHH Trung tâm Regus(Vietnam), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Thay đổi nhà đầu tư:

- Việc nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng vốn từ năm 2009 vàđổi tên nhà đầu tư từ năm 2011 nhưng đến nay mới đề nghị làm thủ tục thực hiệnđiều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là chưa tuân thủ quy định tại Điều 52 và Điều65 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Tương tự như trường hợp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cócông văn số 5885/BKHĐT-ĐTNN ngày 14 tháng 8 năm 2013 góp ý kiến về việc chuyểnnhượng vốn đầu tư của Công ty TNHH Regus (Vietnam) Assets Management (xin saogửi kèm theo để Quý Sở tham khảo và thực hiện). Tuy nhiên, cần lưu ý các nộidung:

+ Theo xác nhận của cơ quan quản lý doanh nghiệp của Anh(Companies House) thì Regus Limited đã đổi tên thành Office Metro Limited theonghị quyết ngày 04/2/2011; sau đó, Công ty này đã bị giải thể vào ngày28/5/2013. Tuy nhiên theo hồ sơ dự án phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn kýngày 15/11/2013 giữa Công ty Regus Limited (đã bị đổi tên và giải thể) với Côngty Regus Group Limited;

+ Trụ sở của Công ty Regus Limited trong bản xác nhận củaCompanies House và trong Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng là khác nhau;

+ Theo hồ sơ, doanh nghiệp giải trình đây là việc chuyểnnhượng từ Công ty con sang Công ty Mẹ, nhưng trong bản xác nhận của CompaniesHouse thì cổ đông của Regus Limited là Regus No.4 chứ không phải là Regus GroupLimited. Mặt khác, theo báo cáo tài chính năm 2011, 2012 của Regus GroupLimited thì các năm 2010, 2011, 2012 không có Công ty con tên Regus Limited nhưbáo cáo của doanh nghiệp.

Do đó, đề nghị Quý Sở yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giảitrình và kiểm tra các nội dung thông tin trước khi báo cáo Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội xem xét, quyết định.

Đồng thời tham khảo ý kiến thẩm tra của cơ quan quản lý chuyênngành (Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng) về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngànhnghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện làm căn cứ cho việc cấp Giấychứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án.

2. Về ngành nghề kinh doanh phù hợp với hệ thống mã ngànhkinh tế hiện nay của Việt Nam: Đề nghị Quý Sở xem xét sự phù hợp với mã ngànhquy định tại Quyết định 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vềviệc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

3. Đề nghị Quý Sở kiểm tra việc thực hiện báo cáo giám sátđánh giá đầu tư của Nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CPngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

4. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét, thẩmtra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Quý Sở đểtham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyếtđịnh theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng