BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/BNN-KH
V/v xuất dự trữ quốc gia thuốc sát trùng phòng chống dịch cúm gia cầm

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bắc Ninh
- Cúc Thú y
- Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-TTgngày 28 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ hóa chất sáttrùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Ninh để phòng, chống dịch cúm gia cầm, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Xí nghiệp Thuốc thú yTrung ương thực hiện xuất không thu tiền 10.000 lít hóa chất sát trùngVetvaco-Iodine để hỗ trợ cho tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị dự trữ đảm bảo đủsố lượng, chất lượng hóa chất sát trùng và tổ chức đóng gói, vận chuyển giaohàng dự trữ tại trung tâm tỉnh; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiệnhành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùngvề Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạchbổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chiphí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng dự trữ quốc giavà báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

3. Cục Thú y có trách nhiệmchỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêucầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốcgia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng để cung ứng cho tỉnh BắcNinh phòng chống dịch cúm gia cầm.

4. Đơn vị tiếp nhận hóa chấtsát trùng dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủyquyền của UBND tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạovà tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng dự trữ quốc giađúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch cúm gia cầm,không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám