TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/GSQL-TH
V/v xác minh chữ ký mẫu AK

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Tiếp theo công văn 970/GSQL-TH ngày20/12/2012 về việc xác minh chữ ký C/O mẫu AK số tham chiếu 010-12-02164 do HànQuốc cấp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Chữ ký của Ông (Bà) Choi Ri Antại phòng cấp Seoul Main Customstrên C/O có số tham chiếu dẫn trên đãđược Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 2460/TCHQ-GSQL ngày 09/5/2013.Vì vậy, đề nghị đơn vị kiểm tra và đối chiếu chữ ký dẫn trên theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quanthông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn