BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3851/TCĐBVN-KHĐT
V/v đề nghị đầu tư sửa chữa các công trình trên các tuyến Quốc lộ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: BộGiao thông vận tải

Căn cứ Quyết định số 3111/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2012của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kếhoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ GTVTquản lý;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BGTVT ngày 11/01/2013của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giaothông đường bộ năm 2013;

Sau khi xem xét văn bản số 1846/KVII-KH ngày12/8/2013 của Khu QLĐB VII về việc xin lập báo cáo KTKT xây dựng công trình bổsung kế hoạch sửa chữa đường bộ năm 2013, Tổng cục ĐBVN kính báo cáo Bộ GTVTnhư sau:

Công trình sửa chữa cục bộ hư hỏng nền, mặtđường đoạn từ Km1531 - Km1532; Km1567 - Km1568; Km1584 - Km1585; Km1592 - Km1594;Km1602 - Km1603; Km1608 - Km1611; Km1614 - Km1615; Km1617 - Km1621; Km1623 -Km1627; Km1630 - Km1631; Km1645 - Km1646; Km1648 - Km1649; Km1656 - Km1657;Km1658 - Km1659; Km1667 - Km1668; Km1681 - Km1683; Km1687 - Km1688, Quốc lộ 1,tỉnh Ninh Thuận; Bình Thuận.

Theo báo cáo của Khu QLĐB VII, đoạn tuyến QL1 đoạnqua tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng từnăm 2000. Tuy hàng năm đã được đầu tư sửa chữa nhưng do lưu lượng xe qua đoạntuyến này lớn, ngoài ra xe quá tải cũng thường xuyên qua đoạn tuyến này nên mặtđường xuất hiện nhiều vệt oằn lún, sống trâu, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàngiao thông.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưuthông qua đoạn tuyến này, Tổng cục ĐBVN kính đề nghị Bộ GTVT cho phép sửa chữacục bộ hư hỏng nền, mặt đường đoạn từ Km1531 - Km1532; Km1567 - Km1568; Km1584- Km1585; Km1592 - Km1594; Km1602 - Km1603; Km1608 - Km1611; Km1614 - Km1615;Km1617 - Km1621; Km1623 - Km1627; Km1630 - Km1631; Km1645 - Km1646; Km1648 -Km1649; Km1656 - Km1657; Km1658 - Km1659; Km1667 - Km1668; Km1681 - Km1683;Km1687 - Km1688, QL 1, tỉnh Ninh Thuận; Bình Thuận. Nguồn vốn Quỹ bảo trì đườngbộ Trung ương với kinh phí dự kiến 5.000 triệu đồng.

Trên đây là danh mục Tổng cục Đường bộ Việt Nam đềnghị bổ sung trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm2013, kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Vụ KCHTGT - Bộ GTVT;
- Khu QLĐB VII;
- Lưu VT, KHĐT (05).

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thắng