công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3851/VPCP-VX
NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐỀ ÁN HỢP TÁC LAO ĐỘNG
VÀ CHUYÊN GIA GIỮA VIỆT NAM VÀ MALAYSIA

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội

- Bộ Ngoại giao

Về Đề án Hợp tác laođộng và chuyên gia giữa Việt Nam và Malaysia do Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội trình kèm theo Công văn số 47/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 23/5/2002, Phó Thủ tướngPhạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai Đề ántheo chức năng và thẩm quyền, song cần lưu ý một số điểm sau:

1. Việc đưa lao động đi làm việc ở Malaysia phải được tiếnhành chặt chẽ theo ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại công văn số 146/VPCP-VX ngày 08/3/2002 và Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 24/5/2002 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội cần chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm, khônglàm ồ ạt. Sau thời gian thí điểm sẽ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm để mở rộng.Thời gian thí điểm không căn cứ vào việc ký Hiệp định hợp tác lao động giữa hainước mà căn cứ vào thực tiễn triển khai.

2. Trong thời gian tiến hành thí điểm, tạm dừng việc chophép thêm doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa lao động đi Malaysia. Đối với cácdoanh nghiệp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phải kiểm tra chặt chẽ về điều kiện, chất lượng lao động,hợp đồng cung cấp lao động; cần xử lý nghiêm minh và kịp thời theo quy địnhnhững đối tượng có hành vi vi phạm. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịutrách nhiệm về việc lựa chọn và cho phép các doanh nghiệp đủ điều kiện và chấtlượng tham gia thí điểm đưa lao động sang làm việc ở Malaysia.

3. Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chọn một sốtỉnh để thí điểm mô hình liên kết giữa ngành lao động - thương binh và xã hộivới chính quyền địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong việc tuyểnchọn, đào tạo, giáo dục định hướng, đưa lao động đi và quản lý lao động trongthời gian làm việc ở Malaysia.

4. Để gắn việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ởMalaysia với chương trình giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo, giao BộLao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơquan liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế, chính sáchhỗ trợ và khuyến khích việc đưa lao độngđi làm việc ở Malaysia như: vay vốn tín dụng và vốn Quỹ quốc gia giải quyếtviệc làm, chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ kinh phí đào tạo giáo dụcđịnh hướng…

5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tổ chức - Cán bộChính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan thành lập BanQuản lý lao động Việt Nam tại Malaysia theo quy định hiện hành.

Trong quá trình chỉ đạo triển khai, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quankịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, giải pháp đểthực hiện tốt việc đưa lao động và chuyên gia Việt Nam sang làm việc có thờihạn tại Malaysia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.