BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3852/TCHQ-KTTT
V/v Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Việt Sure Star

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về việc xem xét tháo gỡ trở ngại từ cơ quan hải quan không cho giải phóng hàng do liên quan đến vướng mắc trong việc áp mã số, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Việt SURE STAR. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra lại ngay sự việc doanh nghiệp phản ánh trong công văn sô 76/VSS ngày 18 tháng 7 năm 2003 đính kèm sau đây và giải quyết tồn tại theo đúng quy định. Nếu có vướng mắc phải phản ánh ngày về Tổng cục Hải quan để xem xét, chỉ đạo xử lý.

Kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp yêu cầu đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn