BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3853/ATTP-SP
V/v nhập khẩu thực phẩm của chuyên gia nước ngoài

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 830/GSQL-GQ1 ngày 31/7/2015 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu thực phẩm của chuyên gia nước ngoài, Cục Antoàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện công bố sản phẩm: theo Điều 3 Nghị đnh số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 củaChính phủ, sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn trước khi đưa ra lưuthông trên thị trường phải thực hiện công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy đnh an toàn thực phẩm. Đối vi trường hợp nhập khẩu thực phẩm để sử dụng cá nhân không nhằm mục đích kinh doanh thì không thuộcđối tượng phải công bố sản phẩm theo quy đnh.

2. Về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu: theo Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 củaChính phủ, hình thức nhập khẩu thực phẩm để tiêu dùng cá nhân (không phải hànhlý mang theo người) không thuộc đối tượng được miễn kiểm tra theo quy định.

Đối với trường hợp nhập khẩu như đã nêu tại công văn của quý Cục là hàng thực phẩm nhậpkhẩu do công ty nước ngoài gửi cho chuyên gia tại Việt Nam để sử dụng cá nhân,không kinh doanh, không bán ra thị trường và cá nhân tự chịu trách nhiệm v chất lượng, an toàn hàng hóa củamình. Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, kính đề nghị quý Cụccăn cứ vào các văn bản có liên quan, mục đích nhập khẩu và sử dụng sản phẩm đểhướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

3. Ngoài ra, hiện nay có rất nhiu cá nhân nhận hàng quà biếu là thực phẩm của người thân ở nưc ngoài gửi về để tiêu dùng, không kinh doanh với số lượng không lớn. Vìvậy, kính đề nghị quý Cục nghiên cứu và hướng dẫn thống nhất với các cơ quan hải quan cửa khẩu đối với việcnhập khẩu thực phẩm là hàng quà biếu như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, SP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Việt Nga