BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3855/BNN-HTQT
V/v góp ý Tờ trình ký chính thức Hiệp định PCA Việt Nam – EU.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Phúc đáp công vănsố 4401/BNG-CÂu ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ Ngoại giao về việc góp ý Tờtrình ký chính thức Hiệp định Khung về đối tác hợp tác toàn diện (PCA) giữa ViệtNam và Liên minh Châu Âu (EU), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý về nguyêntắc dự thảo Tờ trình ký chính thức Hiệp định Khung về đối tác hợp tác toàn diện(PCA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU).

Về góp ý cụ thể:

- Đề nghị viết gọnlại mục 2 Nội dung chính của Hiệp định và nêu rõ những điểm mới của Hiệp định;

- Ghép mục 6 và 7thành mục: Đánh giá sự phù hợp của Hiệp định với các quy định trong nước và điềuước quốc tế;

- Bổ sung phần kếhoạch triển khai sau khi Hiệp định được ký kết.

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn gửi tới Quý Bộ để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HTQT (TC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng