BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: đăng thông tin về cải tiến chất liệu trang phục Hải quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Báo Hải quan;
- Cục Tin học và Thống kê Tài chính (Website Bộ Tài chính);
- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (Website Hải quan).

Tổng cục Hải quan có nhu cầu đăng tải trên trang thông tin của các Quý đơn vị nội dung thông tin sau:
1. Nội dung đăng tải:
“Tổng cục Hải quan dự kiến thực hiện một số nội dung cải tiến chất liệu trang chế phục ngành Hải quan trong năm 2012, cụ thể:
- Lựa chọn vải may quần áo xuân hè, thu đông: có tỷ lệ cotton phù hợp, đảm bảo chống nhăn, chống nhàu, không bám bụi; bền màu; độ co giãn thích hợp. Phải đảm bảo tính trang nghiêm; phù hợp với môi trường, điều kiện thời tiết tại mọi địa bàn hoạt động hải quan; màu sắc vải đúng theo quy định.
- Họa tiết cúc áo xuân hè: Nghiên cứu bổ sung họa tiết trên cúc áo, đảm bảo vẫn giữ nguyên chất liệu nhựa trắng theo quy định.
- Kỹ thuật chế dựng cầu vai: đảm bảo cầu vai chắc nhẹ, phù hợp với áo xuân hè để không bị trễ sệ; bền màu; sắc nét; không sắc cạnh…
Để có cơ sở thực hiện cải tiến cũng như tổ chức đấu thầu mua sắm, kính mời các đơn vị có quan tâm liên hệ với Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ Quản trị - 23 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội; Điện thoại; 04.62610.476; Fax: 04.62610.355) từ ngày 30/7 đến 10/8/2012 để biết thêm chi tiết.
Trân trọng./.”
2. Thời gian đăng tải: Đề nghị đăng nội dung trên 03 số liên tiếp kể từ ngày 26/7/2012.
Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (05b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TRỊ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Hưng