BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----------------------

Số: 3856/BGDĐT-TCCB

V/v: thống kê số công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2010

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 2083/BNV-CCVC ngày29/6/2010 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ thống kê số lượng công chức và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch 2010 theo biểu mẫu số 1 (gửi kèm theo công văn này) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 12/7/2010để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có báo cáo thì xem như đơn vị đó không có nhu cầu đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

- Thống kê số lượng công chức quy định tại Điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu) và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch năm 2010 theobiểu mẫu số 2.

- Thống kê số lượng viên chức hiện đang giữa ngạch hành chính nhưng không phải là công chức theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự tại các phòng, ban chức năng của đơn vị) và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch năm 2010 theobiểu mẫu số 3.

Gửi các báo cáo thống kê trên bằng công văn, fax (số fax: 04.38694085), email ([email protected]) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/7/2010để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có báo cáo thì xem như đơn vị đó không có nhu cầu đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch năm 2010.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các đơn vị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Tự

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?