BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3856/BNN-HTQT
V/v ý kiến về Dự thảo Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ VN-TQ và Nghị định thư thực hiện Hiệp định

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Phúc đáp côngvăn số 7838/BGTVT-HTQT ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải vềviệc góp ý kiến cho dự thảo “Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tảiđường bộ Việt Nam – Trung Quốc và Nghị định thư thực hiện Hiệp định”, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Nhất trí vớiquý Bộ về việc cần thiết ký kết “Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vậntải đường bộ Việt Nam – Trung Quốc và Nghị định thư thực hiện Hiệp định” để BảnHiệp định phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay giữa hai nước.

2. Đồng ý vớinội dung của dự thảo “Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộViệt Nam – Trung Quốc” và “Nghị định thư thực hiện Hiệp định”.

Trên đây là ýkiến đóng góp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi để quý Bộ tổnghợp trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (vth).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng