BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3856/BNN-TL
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và VSMTNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môitrường nông thôn đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN-TL ngày 14/4/2008, để thống nhất việc triển khai thực hiện Bộchỉ số này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng “Tài liệu hướng dẫn triển khaiBộ chỉ số theo dõi & đánh giá Nước sạch và VSMTNT” với các nội dung chủ yếunhư sau:

Phần 1: Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác theo dõi& đánh giá nước sạch và VSMTNT:

a) Nhiệm vụ của các cấp, các ngành: Phân giao nhiệm vụ chocác cấp, các ngành trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện công táctheo dõi & đánh giá trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêuquốc gia Nước sạch và VSMTNT và chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

b) Quy trình thực hiện công tác theo dõi – đánh giá: Hướngdẫn về nội dung, thời gian thu thập, tổng hợp số liệu và báo cáo; Quy trình cậpnhật, quản lý và lưu trữ số liệu.

c) Kinh phí thực hiện: Hướng dẫn các nội dung chi, mức chivà nguồn chi theo các quy định hiện hành của nhà nước.

d) Tổ chức thực hiện.

Phần 2: Biểu mẫu thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu:

Biểu mẫu số 1: Thu thập, tổng hợp số liệu cấp nước hộ giađình;

Biểu mẫu số 2: Thu thập, tổng hợp số liệu vệ sinh hộ giađình;

Biểu mẫu số 3: Thu thập, tổng hợp số liệu cấp nước và nhàtiêu các cơ sở công cộng, làng nghề và kinh phí thực hiện của các chương trình,dự án thuộc lĩnh vực cấp nước sạch và VSMTNT;

Biểu mẫu số 4: Thu thập, tổng hợp số liệu các công trình cấpnước tập trung;

Biểu mẫu số 5: Thu thập, tổng hợp số liệu dân số nông thônsử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn 09/2005/QĐ-BYT .

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạocông tác theo dõi & đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trênđịa bàn; Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn chocán bộ cấp huyện, xã (bao gồm cán bộ thôn/bản/ấp); nhận báo cáo của Ủy ban nhândân cấp huyện, tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo công tác theo dõi &đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn; nhận báo cáo củaỦy ban nhân dân cấp xã, tổng hợp và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. UBND các xã: Chỉ đạo công tác theo dõi & đánh giá,kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn; Tổ chức thu thập số liệutại các thôn/bản/ấp, tổng hợp và báo cáo UBND cấp huyện.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quantâm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo dõi đánh giá nước sạch và VSMTnông thôn theo tài liệu hướng dẫn kèm theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Y tế, Giáo dục & ĐT, Tổng cục Thống kê;
- Trung tâm QG NS&VSMTNT;
- Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh;
- Trung tâm NS&VSMTNT các tỉnh;
- Lưu VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học