BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3857/BGDĐT-GDTrH
V/v: Tích hợp nội dung GDBVMT các môn học cấp THCS và THPT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2009

Kính gửi:Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày07/8/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH về việc tích hợp nội dung Giáo dục bảo vệ Môi trường (GDBVMT)vào các môn học cấp THCS và THPT. Để tất cả các trường THCS, THPT thực hiện tốtnội dung này, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các Sở GD&ĐT một số điểm sau:

1.Các Sở GD&ĐT tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả việc tích hợpGDBVMT vào các môn học ở những trường THCS và THPT thực hiện trong năm học2008-2009.

2.Từ năm học 2009-2010, các Sở GD&ĐT triển khai tích hợp nội dung GDBVMT đếntất cả các trường THCS và THPT của địa phương.

3.Những môn học thực hiện tích hợp GDBVMT bao gồm:

-Cấp THCS, các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý,Sinh học, Công nghệ.

-Cấp THPT, các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Hóa học,Sinh học, Công nghệ.

4.Nguyên tắc tích hợp GDBVMT là lồng ghép các nội dung BVMT vào bài học một cáchtự nhiên, phù hợp với nội dung bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinhđộng, gắn với thực tế hơn và không làm quá tải bài học.

5.Phương pháp dạy của các bài tích hợp GDBVMT phải góp phần phát huy tích cực, tựgiác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

6.Căn cứ nội dung, địa chỉ tích hợp GDBVMT nêu trong tài liệu của Bộ GD&ĐT.Các Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiệncụ thể của mình.

7.Kiểm tra đánh giá GDBVMT được lồng ghép trong kiểm tra đánh giá của môn học,cần chú ý kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề về BVMTtrong học tập và thực tiễn cuộc sống.

Trongquá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về Bộ GD&ĐT(Vụ GDTrH), để có hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển: để báo cáo;
- Vụ KHCNMT: để phối hợp;
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Hải Châu