BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 3857/TCT-CS
V/v: Miễn thuế SDĐPNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang
Trả lời công văn số 438/CT-THNVDT ngày 25/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về miễn thuế sử dụng đất phí nông nghiệp theo quyết định số 539/TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 4 Điều 9, Khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) quy định:
"Điều 9- Miễn thuế
4- Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn";
"Điều 10- Giảm thuế
2. Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn";
- Tại Khoản 1 điều 8 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế SDĐPNN quy định:
"Điều 8. Miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Đối tượng miễn thuế, giảm thuế và nguyên tắc miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Một số nội dung được quy định cụ thể như sau:
1. Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 9 và khoản 1, khoản 2 Điều 10 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư";
- Tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư đã quy định ban hành Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
- Tại Điều 1 Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015 quy định:
"Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách 311 xã thuộc 22 tỉnh được ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015".
Căn cứ các quy định trên thì các hộ gia đình, cá nhân thuộc các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 539/QĐ-TTg nêu trên nếu không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư thì không thuộc đối tượng được miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC, KK
- Lưu: VT, CS (3)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?