BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3858/TCHQ-KTTT
V/v truy thu thuế mặt hàng than xuất khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam.
(95A, Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 798/HQQN-KTSTQ ngày 28 tháng 5năm 2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; công văn số 2515/TKV-KT ngày 11tháng 5 năm 2009, số 2281/TKV-KT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Tập đoàn côngnghiệp than và khoáng sản Việt Nam, về truy thu thuế đối với mặt hàng than xuấtkhẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Phí thuế cẩu nổi:

- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Trên cơ sở tham khảo Incoterm 2000.

Trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giábán tại cửa khẩu xuất không bao gồm phí vận tải quốc tế (F) và phí bảo hiểmquốc tế (I), theo đó trị giá tính thuế sẽ bao gồm tất cả các chi phí phát sinhtrong việc đưa hàng lên tàu để xuất khẩu như chi phí vận tải nội địa, chi phílưu kho, chi phí tại cảng, phí hoa hồng, phí dịch vụ, và các phí có liên quantrong quá trình đưa hàng lên tàu để xuất khẩu.

Vì vậy, phí thuê cẩu nổi sẽ phải cộng vào trị giátính thuế hàng hóa xuất khẩu.

2. Phí vận tải tới cửa khẩu xuất:

Căn cứ Phụ lục F 01/BCKT-TCHQ kèm theo công văn 283/KTNN-TH ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Kiểm toán nhà nước, đơn giá vậnchuyển (đã bao gồm VAT) hàng xuất khẩu từ cảng lẻ nội địa tới cửa khẩu xuấtđược dự tính là 26,379 VND/tấn. Tuy nhiên đơn giá này là đơn giá ước tính, vìvậy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ chứng từ, tài liệu cụ thể để xác minhcước phí vận tải áp dụng cho từng năm làm cơ sở cho việc truy thu thuế xuất khẩumặt hàng than là đúng quy định.

Đơn giá cụ thể áp dụng cho từng lô hàng, năm xuấtkhẩu sẽ được xác định dựa trên các tài liệu xác minh thực tế.

3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hảiquan:

- Đối với các hành vi vi phạm diễn ra trong thờiđiểm Nghị định 100/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy địnhtại Nghị định 100/2004/NĐ-CP .

- Đối với các hành vi vi phạm diễn ra trong thờiđiểm Nghị định 97/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì áp dụng quy định tại Nghịđịnh 97/2007/NĐ-CP theo đó nếu kết quả kiểm tra có đủ căn cứ xác định doanhnghiệp có hành vi khai sai thì xử phạt theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh, Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lưu Mạnh Tưởng