BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI ---------------------

Số: 386/LĐTBXH-TCCB

V/v: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam ở địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 19/10/2009, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 7296/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, trước đây chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, nay chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong các hoạt động thuộc lĩnh vực người tàn tật.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm