BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 386/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu hàng hóa để phục vụ nghiên cứu dầu khí

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 32/HQLS-NV ngày 07/01/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Lạng Sơn về việc xác minh hàng trong nước đã sản xuất được nhưng chưađáp ứng yêu cầu chất lượng đối với số thiết bị, máy móc nhập khẩu tạo tài sảncố định của Công ty TNHH Tân Trung Việt theo tờ khai số 469/NKD /HN ngày03/03/2004, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 26, Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày08/07/1999 của Chính phủ quy định: Nhà đầu tư trong nước có dự án thuộc ngànhnghề, địa bàn ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máymóc tạo thành tài sản cố định mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuấtđược nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng.

- Quyết định 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/09/2003 của Bộ KHĐT banhành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đãsản xuất được;....... Tức là Quyết định 704/2003/QĐ-BKH là cơ sở để xác địnhthiết bị, máy móc ...trong nước đã sản xuất được hay chưa?.

Do vậy, việc xác định thiết bị máy móc...trong nước đã sảnxuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng thuộc chức năng của cơquan quản lý chuyên ngành. Vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn có văn bảntrao đổi về vấn đề trên với Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, thẩm quyềnquy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh