BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 386/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 7697/CT-THDT ngày 30/12/2009 của CụcThuế tỉnh Khánh Hòa về việc thu lệ phí trước bạ đối với nhà, công trình kiếntrúc của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại Điểm 5, Mục III, Phần I, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật vềlệ phí trước bạ quy định:

"Đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôngiáo, cơ sở tín ngưỡng được nhà nước công nhận hoặc cho phép hoạt động, baogồm:

a) Đất có công trình là chùa, nhà thờ, thánh thất, thánhviện, tu viện, trường học, trụ sở làm việc và các cơ sở khác của tôn giáo docác cơ sở tôn giáo (Phật giáo,Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hoà hảovà các tôn giáo khác) sử dụng;

b) Đất có công trình là đình, đền, miếu, am (trừ đất sử dụnglàm nhà thờ họ, nhà thờ, từ đường, điện thờ,.v.v. của một dòng họ, hộ gia đình,cá nhân);

c) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa chôn cất người quá cố.

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng kê khai lệ phí trước bạ đấtthuộc các trường hợp nêu tại khoản này (5) cần cung cấp hồ sơ:

- Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cơ sởtôn giáo được nhà nước cho phép hoạt động (đối với cơ sở tôn giáo).

- Xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cóđất về nhu cầu sử dụng đất của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đất có công trình trênđất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡngđược nhà nước công nhận hoặc cho phép hoạt động khi đăng ký cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu nhà và các công trình kiến trúc khácthì không thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế ;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương