BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 386/TCT-KK
V/v hình thức kê khai thuế đối với các Doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015.

Kính gửi: CụcTài chính - Bộ Quốc Phòng

Tổng cục Thuế nhận được một số vướng mắc về hình thứckê khai thuế đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng, cụ thể như sau:

Khoản 4, Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“10. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinhdoanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kêkhai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tửtheo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”

Khoản 9, Điều 44; khoản 1, 2 Điều 48Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính Phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật quản lý thuế.

“9. Cơ quan quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầngtruyền thông có trách nhiệm công bố và cung cấp thông tin liên quan đến các địabàn có đủ cơ sở hạ tầng về truyền thông để thực hiện giao dịch thông qua phươngtiện điện tử với cơ quan quản lý thuế.”

“1. Người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địabàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải khai thuế, nộp thuế, giao dịchvới cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của phápluật về giao dịch điện tử.

Khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan quảnlý thuế, người nộp thuế được quyền lựa chọn các thiết bị và dịch vụ giao dịchđiện tử của các đơn vị cung cấp dịch vụ hợp pháp.

2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xây dựng,triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng việc khai thuế, nộp thuế, giaodịch bằng phương thức điện tử.”

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính đã phối hợpvới Bộ Thông tin và Truyền thông công khai địa bàn có đủ cơ sở hạ tầng về côngnghệ thông tin để thực hiện khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lýthuế thông qua phương tiện điện tử. Đến nay, đã có khoảng trên 95% Doanh nghiệpthực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng. Tuy nhiên, cơ quan thuế địa phươngnhận được đề nghị không thực hiện hình thức kê khai thuế qua mạng của một sốDoanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng (văn bản của Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bayvà Dịch vụ kỹ thuật hàng không 32 gửi kèm) với lý do để bảo đảm an ninh, bí mậtquân sự, bí mật Nhà nước theo Chỉ thị 03/CT-BQP ngày 23/1/2014 về tăng cườngcông tác bảo đảm an toàn thông tin và một số vấn đề tổ chức hoạt động tác chiếnkhông gian mạng.

Vì vậy, để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫnchung đối với các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợicho người nộp thuế, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định về kê khai qua mạng vàbảo mật thông tin, bí mật quân sự, bí mật Nhà nước, Tổng cục Thuế đề xuất 02phương án hướng dẫn về hình thức kê khai đối với các doanh nghiệp trực thuộc BộQuốc phòng như sau:

Phương án 1: Để đảm bảo an toàn thông tin,bí mật quân sự thì các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện kê khai thuếqua mạng tại máy tính dùng riêng không kết nối mạng quân sự (có thể kết nốiinternet hoặc các thiết bị mạng không dây như D-com 3G...)

Phương án 2: Trường hợp các doanh nghiệp trựcthuộc Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng về việc bảo đảman ninh, bí mật quân sự thì các đơn vị này có văn bản gửi đến cơ quan thuế quảnlý trực tiếp để được tiếp tục kê khai thuế theo hình thức truyền thống (kê khaigiấy).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tài chính - Bộ Quốc phòngcó ý kiến tham gia về nội dung nêu trên. Ý kiến tham gia xin gửi về Tổng cụcThuế theo địa chỉ: Tổng cục Thuế, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, trướcngày 06/02/2015.

Tổng cục Thuế trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí