UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/UBND-XDCB
V/v công bố Đơn giá XDCT; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công.

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2008

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND Tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Bắc Ninh,
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình;

Thực hiện Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình; các Công văn số 1918/BXD-KTTC ngày 06/9/2007, số 2596/BXD-KTCT ngày 07/12/2007 của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Nghị địnhsố 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tạicác Công văn số 449/CV-SXD ngày 29/9/2007, số 113/SXD-KTTH ngày 06/03/2008, vềviệc công bố Đơn giá xây dựng công trình, Bảng giá ca máy và thiết bị thi côngcông trình trên địa bàn Tỉnh;

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh côngbố:

1. Đơn giá xây dựng công trình,gồm 3 phần:

1.1 Phần Xâydựng được áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xâydựng công trình - Phần Xây dựng;

1.2. Phần Lắpđặt được áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xâydựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng;bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

1.3. Phần Khảosát xây dựng được áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo văn bảnsố 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toánxây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng.

Nội dung chi tiết đơn giá xây dựngcông trình công bố như nội dung Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theoQuyết định số 102/QĐ-UBND ngày 18/01/ 2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

2. Bảng giá ca máy và thiết bịthi công: Lập theo các Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựnghướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công; Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số điều củacác Thông tư 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005, Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày01/4/2005 và Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết Bảng giá camáy và thiết bị thi công công bố như Bảng giá ca máy và thiết bị thi công banhành kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 15/ 9/2006 của UBND tỉnh BắcNinh.

Đơn giá xây dựng công trình, Bảnggiá ca máy và thiết bị thi công công trình trên địa bàn Tỉnh được công bố theovăn bản này để sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình trên địa bàn Tỉnh, theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên