BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3862/BNN-HTQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao vai trò kiểm soát của người dân đối với các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới”

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 8835/BKHĐT-KTĐNngày 21/12/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Dự án “Nâng cao vai trò kiểm soátcủa người dân đối với các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới”, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn xin giải trình như sau:

1. Về hình thức: Bộ đã chỉnh sửatheo Mẫu đề cương chi tiết dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA của Thông tưsố 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nội dung:

- Phần bối cảnh và sự cần thiết củadự án: đã được viết lại và nêu rõ tầm quan trọng của các chương trình pháttriển nông thôn trong đó có đề cập tới các nguồn lực đầu tư và đặc biệt là vaitrò kiểm soát của người dân đối với các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

- Dự án được thiết kế theo phươngpháp kết quả đầu ra và thời gian thực hiện ngắn nên các hoạt động được đưa racụ thể và chi tiết nhằm đạt được kết quả. Nội dung chủ yếu là Biên soạn tàiliệu hướng dẫn triển khai nội dung của Chương trình MTQT về xây dựng nông thônmới và đào tạo nên các hoạt động được liệt kê cụ thể. Văn phòng điều phốiChương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là đơn vị được giao thựchiện Chương trình MTQG sẽ giám sát việc Biên soạn tài liệu và đào tạo cán bộxây dựng nông thôn mới.

- Phần mục tiêu dự án và các kếtquả đầu ra: Dự án thiết kế các hoạt động với kết quả đầu ra nhằm đạt được mụctiêu ngắn hạn. Cụ thể: tài liệu được biên soạn thể hiện sự phân cấp rõ ràng,vai trò kiểm soát đối với các nguồn lực của người dân được nâng cao, dân chủ cơsở được thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Phần cơ chế tài chính trong nướcđối với dự án: Đóng góp của phía Chính phủ Việt Nam cho dự án sẽ dưới dạng hiệnvật qui đổi và tiền mặt là 430.000.000 VNĐ, bao gồm:

+ Hiện vật qui đổi bao gồm chi phícho văn phòng làm việc, các phương tiện vận chuyển và một số thiết bị khác cóliên quan (sử dụng cơ sở vật chất của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựngnông thôn mới), ước khoảng 180.000.000 VNĐ.

+ Phần tiền mặt bao gồm tiền lương,phụ cấp lương cán bộ dự án, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm…): 250.000.000VNĐ được lấy từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thônmới.

- Phần tổ chức thực hiện: Văn phòngĐiều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới – cơ quan thực hiện dự án, sẽchịu trách nhiệm cho việc phối hợp với tất cả các tỉnh, huyện và Ban Quản lýxây dựng NTM xã. Văn phòng Điều phối sẽ thành lập Ban Quản lý dự án do một Lãnhđạo Văn phòng làm giám đốc dự án và các cán bộ dự án là thành viên của Vănphòng Điều phối.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn gửi kèm theo công văn 06 bộ văn kiện chỉnh sửa theo góp ý của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và đề nghị quý Bộ sớm xem xét, hoàn thiện các thủ tục có liên quan đểtrình Chính phủ phê duyệt danh mục dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn mong nhận được sự hợp tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ Tài chính, Tư pháp, và Ngoại giao;
- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
- Lưu VT, HTQT (NTH-08).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa