BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3863/BTM-XNK
V/v: hướng dẫn cách ghi số tham chiếutrên C/O mẫu A

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007

Kính gửi:Các Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực

Trong thời gian vừa qua, việc ghi số tham chiếu trên các Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU của các Phòng quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực chưa có sự thống nhất. Theo yêu cầu của Uỷ ban EU, Bộ Thương mại đề nghị các Phòng ghi số tham chiếu trên các C/O mẫu A cấp cho mặt hàng giày dép xuất khẩu sang thị trường EU kể từ ngày 31/7/2007 như sau:

Số tham chiếu gồm 13 ký tự, chia làm 5 nhóm, chi tiết cách ghi như sau:

a) Nhóm 1: 02 ký tự “VN” (viết in hoa) là viết tắt của hai (02) chữ Việt Nam.

b) Nhóm 2: 02 ký tự (viết in hoa) là viết tắt tên nước nhập khẩu, quy định các chữ viết tắt như sau:

AT:

Áo

IT:

Italia

BL:

Bỉ

LV:

Latvia

BG:

Bungari

LT:

Lithuania

CY:

Síp

BL:

Lucxembua

CZ:

CH Séc

MT:

Malta

DK:

Đan mạch

BL:

Hà Lan

EE:

Estonia

PL:

Ba Lan

FI:

Phần Lan

PT:

Bồ Đào Nha

FR:

Pháp

RO:

Rumani

DE:

Đức

SK:

Slovakia

EL:

Hy Lạp

SI:

Slovenia

HU:

Hungari

ES:

Tây Ban Nha

IE:

Ailen

SE:

Thuỵ điển

GB:

Anh

c) Nhóm 3: 02 ký tự, thể hiện năm cấp C/O

Ví dụ: năm 2007 đóng số 07.

d) Nhóm 4: 02 ký tự, thể hiện tên Tổ chức cấp C/O theo danh sách được Bộ Thương mại uỷ quyền với các mã số như sau:

STT

Tên đơn vị

Mã số

1

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội

01

2

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

02

3

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng

03

4

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai

04

5

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng

05

6

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương

06

7

Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu

07

đ) Nhóm 5: 05 ký tự, thể hiện số thứ tự của C/O Mẫu A

e) Giữa nhóm 1 và nhóm 2 có dấu gạch ngang “-”

Giữa các nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 5 có dấu gạch chéo “/”

Ví dụ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cấp 01 C/O Mẫu A mang số thứ 6 cho một lô hàng xuất khẩu sang Bỉ trong năm 2007 thì cách ghi số tham chiếu của C/O Mẫu A này sẽ là: VN-BL 07/02/00006

Bộ Thương mại thông báo để các Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên