BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3864/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH TMSX Hoa Lâm
(90 Cao Thắng - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 201/HL /03 ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH TM sản xuất Hoa Lâm về việc áp giá tính thuế mặt hàng linh kiện động cơ xe hai bánh gắn máy nhập khẩu tại các tờ khai số: 1600/NKD /KV3 ngày 24 tháng 01 năm 2003; số 1601/NKD /KV3 ngày 24 tháng 1 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 3211/TCHQ-KTTT ngày 11 tháng 7 năm 2002; công văn số 6675/TCHQ-KTT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Tổng cục Hải quan theo đó mặt hàng linh kiện, phụ tùng xe máy nhập khẩu tại 2 tờ khai nêu trên không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, căn cứ kết quả kiểm hoá, nếu xác định hàng thực nhập là nguyên liệu trực tiếp đưa vào sản xuất và có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 2.2 mục III thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 nam 2002 của Bộ Tài chính thì áp giá tính thuế theo giá ghi trên hợp đồng, giải quyết khiếu nại của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn