BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3864 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty dầu khí Việt Nhật (JVPC)
- Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn đề ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Công ty dầu khí Việt Nhật (JVPC) đền nghị hướng dẫn việc thực hiện thuế Nhà thầu đối với dịch vụ thiết kế kỹ thuật, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thuộc đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty dầu khí Việt Nhật thuê các Công ty nước ngoài thiết kế kỹ thuật cho giàn khoan dầu mới mà việc thiết kế này được thực hiện hoàn toàn tại nước ngoài, không thực hiện tại Việt Nam thì các Công ty nước ngoài thực hiện thiết kế kỹ thuật cho giàn khoan không thuộc đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với phần công việc thực hiện tại nước ngoài.

Trường hợp trong toàn bộ hợp đồng xây dựng giàn khoan dầu mới ký giữa Công ty dầu khí Việt Nhật với các Công ty nước ngoài có những phần công việc thực hiện tại Việt Nam thì Công ty phải tách riêng phần công việc thực hiện tại Việt Nam. Phần công việc thực hiện tại Việt Nam thuộc đối tượng phải chịu thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường hợp không tách riêng được phần công việc thực hiện tại nước ngoài và phần công việc thực hiện tại Việt Nam thì các Công ty nước ngoài phải nộp thuế trên toàn bộ giá trị hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Hợp đồng ký giữa Công ty dầu khí Việt Nhật với các Công ty nước ngoài và hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty dầu khí Việt Nhật biết và đề nghị Công ty liên hệ, với cơ quan thuế địa phương để hướng dẫn thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến