TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3865/TCHQ-GSQL
V/v gia công phế liệu nhựa

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Bình Thắng
364 An Dương Vương, P.4, Q.5. TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1207-01. 04/BT ngày 12/7/2004 của quý Công ty về đề nghị được làm thủ tục gia công mặt hàng chai nhựa đựng nước giải khát đã qua sử dụng tại Cục Hải quan Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn như sau:

Hải quan chỉ làm thủ tục cho hợp đồng gia công do Công ty ký với thương nhân nước ngoài. Đối với hợp đồng gia công do Cửa hàng Xăng dầu Bình Thắng (Chi nhánh của Công ty) ký với thương nhân nước ngoài thì Hải quan chỉ làm thủ tục khi Công ty có văn bản uỷ quyền cho Chi nhánh này ký và Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vấn đề liên quan đến hợp đồng này.

Đối với những hợp đồng này nếu Công ty giao cho Cửa hàng xăng dầu Bình Thắng thực hiện và địa điểm gia công ở Bình Thuận thì Công ty có thể làm thủ tục hải quan tại Hải quan Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh