BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3865/TCHQ-KTTT
V/v xác định các thông số kỹ thuật xe ô tô

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số: 1096/HQHN-NV ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xác định các thông số của xe ô tô nhập khẩu theo bảng giá tối thiểu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số: 164/2002/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đó mặt hàng xe ô tô thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế và đã được quy định giá tối thiểu tại bảng giá nêu trên theo một số tiêu thức: Tên hiệu xe, dung tích xi lanh, năm sản xuất kèm theo một số thông số kỹ thuật khác như: Model, Series, gầm cao... Việc xác định các thông số kỹ thuật quy định tại bảng giá phải căn cứ vào kết quả kiểm hoá hàng thực nhập của kiểm hoá viên. Trường hợp kiểm hoá viên không đủ cơ sở để xác định các thông số kỹ thuật của xe thì tổ chức trưng cầu giám định để xác định cụ thể, chính xác. Khái niệm Serzi và Series trong bảng giá được hiểu giống nhau (do cách phát âm khác nhau nên ghi khác nhau).

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội căn cứ hướng dẫn nêu trên để áp giá tính thuế mặt hàng xe ô tô theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn