BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3865/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 57692/CT-HTr ngày 7/9/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc hoàn thuếgiá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH dịch vụ nền di động Việt Nam, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau :

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Doanhnghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

"Điều 8. Nghĩa vụ củadoanh nghiệp:

1. Đáp ứng đủ điều kiện kinhdoanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định củaLuật đầu tư và đảm bảo duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quátrình hoạt động kinh doanh "

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 7 Côngvăn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính:

"7. Không thực hiện hoànthuế đối với:

- Doanh nghiệp kinh doanh đốivới những hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng được điềukiện kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.”

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫnnêu trên, theo công văn số 57692/CT-HTr ngày 07/9/2015 của Cục Thuế thành phốHà Nội thì Công ty TNHH dịch vụ nền di động Việt Nam có ngành nghề kinh doanhlà cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Tuy nhiên, Công ty chưa được cấpgiấy phép hoạt động đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quyđịnh của Luật đầu tư. Công ty thuộc trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đối vớinhững hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng được điềukiện kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, theo hướngdẫn tại điểm 7 Công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính nêutrên thì đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội không thực hiện hoàn thuế theo quyđịnh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nộiđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾPHÓ VỤ TRƯỞNGĐào Ngọc Sơn