BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3865/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN với cho, tặng, thừa kế bất động sản

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời côngvăn số 5446/CT-TNCN ngày 7/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về cách xác địnhsố thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong trường hợp hai vợ chồng là đồngsở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho, tặng, hoặc thừa kế cho anh, chị em ruộtcủa vợ hoặc chồng. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm7, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều của Luật Thuế TNCN hướng dẫn:

“Thu nhậptính thuế từ thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặngvượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận.

Thuếthu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

…”

2. Tại điểm4, Mục III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn các khoản thu nhập được miễn thuế:

“Thu nhập từnhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻvới con đẻ, giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa cha chồng, mẹ chồng vớicon dâu; giữa cha vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữaông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau.”

3. Tại côngvăn số 1983/TCT-TNCN ngày 25/5/2009 của Tổng cục Thuế đã hướng dẫn:

“Trường hợpcả hai vợ chồng là đồng sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở cho, tặng, hoặc thừakế cho anh, chị em ruột của vợ hoặc chồng thì người nhận chỉ được miễn thuếTNCN đối với phần thu nhập của anh ruột hay chị ruột cho, tặng hoặc thừa kế,còn phần thu nhập nhận được từ chị dâu, anh rể như hướng dẫn tại điểm 1 côngvăn này phải nộp thuế TNCN”.

Căn cứ cáchướng dẫn trên, trường hợp cả hai vợ chồng là đồng sở hữu nhà ở, quyền sử dụngđất ở cho, tặng, hoặc thừa kế cho anh, chị em ruột của chồng hoặc vợ thì cáchxác định số thuế TNCN phải nộp như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Phần thu nhập của anh ruột hay chị ruột cho, tặng hoặc thừa kế (50% giá trị bất động sản)

-

10 triệu đồng

Thuế TNCN phảinộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang