BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3866/TCT-HTQT
V/v: Áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Hà Lan đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Công ty BP Holdings B.V.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/2014-BP ngày 19/6/2014 của Côngty BP Holdings B.V (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc xác địnhnghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công tyTNHH Điện lực BOT Phú Mỹ 3 (sau đây gọi là Công ty Phú Mỹ 3) cho Công tySembcorp Utilities Pte. Ltd. (sau đây gọi là Sembcorp). Về việc áp dụng Hiệpđịnh tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Hà Lan (sau đây gọi là Hiệp định)đối với thu nhập từ giao dịch chuyển nhượng vốn nêu trên, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Trường hợp Công ty (với tư cách là đối tượng cư trú của Hà Lan) ký kếthợp đồng chuyển nhượng vốn với Sembcorp để chuyển nhượng vốn góp tại Công tyPhú Mỹ 3 cho Công ty Sembcorp thì thu nhập từ chuyển nhượng vốn này thuộc sựđiều chỉnh của Điều 13 (Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản) của Hiệp định. Cụthể:

“Điều 13. Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản

1. Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kếtthu được từ việc chuyển nhượng bất động sản được nêu ở Điều 6 và nằm tại Nướcký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

2. Lợi tức từ việc chuyển nhượng động sản là một phầncủa tài sản kinh doanh của một cơ sởthường trú mà một xí nghiệp của một Nước ký kết có tại Nước ký kết kia hoặcđộng sản thuộc một cơ sở cố định của một đối tượng cư trú của một Nước ký kếtcó ở Nước ký kết kia để tiến hành hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập kể cả lợitức từ việc chuyển nhượng cơ sở thường trú đó (riêng cơ sở thường trú đó hoặccùng với toàn bộ xí nghiệp) hoặc cơ sở cố định đó có thể bị đánh thuế tại Nướckia.

3. Lợi tức thu được từ việc chuyển nhượng các tàu thủy hoặc máy bay hoạt động trong vận tải quốctế, hoặc động sản liên quan đến tàu thủyhay máy bay này, sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi trụ sở điều hành chínhcủa xí nghiệp đó đóng. Theo nội dung của khoản này các quy định của khoản 2 Điều8 sẽ được áp dụng.

4. Trường hợp một đối tượng cư trú của một Nước ký kếtsở hữu toàn bộ hay gần như toàn bộ số cổ phần của một công ty là đối tượng cưtrú của Nước ký kết (trừ công ty có các cổ phần được đăng ký tại thị trườngchứng khoán) và tài sản của công ty đóbao gồm chủ yếu là bất động sản nằm tại Nước kia, bất kỳ khoản lợi tức nào dođối tượng cư trú đó thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần tại công ty đócó thể bị đánh thuế tại Nước kia. Theo nội dung của khoản này, từ “bất độngsản” không bao gồm bất động sản mà tại đó việc kinh doanh của công ty được thựchiện. Quy định của khoản này sẽ không áp dụng nếu khoản lợi tức đó thu đượctrong quá trình tổ chức lại công ty, sátnhập công ty, phân chia hay các hoạt động tương tự.

5. Lợi tức thu được từ việc chuyển nhượng bất kỳ tàisản nào khác với tài sản được nêu tại các khoản 1, 2, 3 và 4 sẽ chỉ bị đánhthuế tại Nước ký kết nơi đối tượng chuyểnnhượng là đối tượng cư trú.

6. Những quy định tại khoản 5 sẽ không ảnh hưởng đếnquyền của từng Nước ký kết, căn cứ theo luật thuế của Nước mình, đánh thuế đốivới lợi tức do một cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia thu được từviệc chuyển nhượng cổ phần hay quyền lợi “jouissance” tại một công ty mà toànbộ hay một phần vốn của công ty đó được phân chia thành các cổ phần và theoluật của Nước đó công ty trên là đối tượng cư trú của Nước đó.”

Căn cứ quy định trên, thu nhập từ giao dịch chuyển nhượng vốn của Côngty không thuộc đối tượng điều chỉnh của các khoản: Khoản 1 (chuyển nhượng bấtđộng sản), Khoản 2 (chuyển nhượng động sản của cơ sở thường trú, cơ sở cố địnhvà chuyển nhượng cả cơ sở thường trú), Khoản 3 (chuyển nhượng tàu thủy, máybay) và Khoản 6 (chỉ áp dụng thu nhập từ chuyển nhượng tài sản thu được bởi cáccá nhân) mà thuộc đối tượng điều chỉnh của Khoản 4 hoặc Khoản 5 của Điều 13 Lợitức từ chuyển nhượng tài sản nêu trên.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp tại thời điểm đề nghị áp dụng Hiệpđịnh, Công ty (với tư cách là đối tượng cư trú của Hà Lan) chỉ sở hữu 33,33%vốn tại Công ty Phú Mỹ 3 (một công ty không có các cổ phần được đăng ký tại thịtrường chứng khoán) sẽ không được coi là “sởhữu toàn bộ hoặc gần như toàn bộ” vốn của Công ty Phú Mỹ 3. Do đó, thu nhậptừ chuyển nhượng vốn góp tại Phú Mỹ 3 của Công ty không thuộc đối tượng điềuchỉnh của Khoản 4 mà thuộc đối tượng điều chỉnh tại Khoản 5 của Điều 13 Lợi tứctừ chuyển nhượng tài sản nêu trên. Nghĩa là Công ty không có nghĩa vụ nộp thuếthu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góptại Công ty Phú Mỹ 3.

Trong trường hợp này, để được miễn thuế theo quy định tại Hiệp định,Công ty hoặc đại diện được ủy quyền cónghĩa vụ gửi Cơ quan thuế địa phương (Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hồ sơthông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định tại văn bảnhướng dẫn của Bộ Tài chính có hiệu lực tại thời điểm đề nghị áp dụng Hiệp định.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được nêu tại văn bản trên để đảm bảo việctuân thủ nghĩa vụ thuế Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CS, DNL;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh