BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3867/BNN-TCTS
V/v: Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

……………………………………………………..
……………………………………………………..

Nhằm đánh giá đúng thực trạng sảnxuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2011 và kế hoạchtriển khai nhiệm vụ của năm 2012, Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùngđồng bằng sông Cửu Long dự kiến tổ chức hội nghị giao ban vào đầu tháng02/2012.

Để có báo cáo trình hội nghị giaoban, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo cơquan ban ngành báo cáo tình hình theo lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách, cụthể:

1. Bộ Tài chính:

- Báo cáo về thực hiện chính sáchtài chính và Hải quan hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ cá tra;

- Báo cáo tiến độ giải ngân, trongđó nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Những kiến nghị đề xuất.

2. Bộ Công thương:

- Báo cáo tình hình xuất khẩu cátra đến 31/12/2011; số liệu về tình hình nhập khẩu thức ăn, nguyên liệu chếbiến thức ăn.

- Báo cáo về thực hiện hoạt độngxúc tiến thương mại sản phẩm và giải quyết các tranh chấp hiện nay đối với cátra trên các thị trường quốc tế;

- Những kiến nghị và đề xuất.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Báo cáo tình hình cho vay vốnphục vụ nuôi và chế biến cá tra;

- Những kiến nghị đề xuất và giảipháp về vốn phục vụ sản xuất và tiêu thụ cá tra trong năm 2012.

4. Bộ Nông nghiệp & Pháttriển nông thôn:

4.1. Tổng cục Thủy sản:

- Báo cáo về tình hình sản xuấtgiống, nuôi cá tra thương phẩm và diễn biến về giá của vật tư đầu vào như: thứcăn, thuốc, chế phẩm sinh học…;

- Báo cáo tình hình xây dựng banhành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vựcquản lý;

- Kiến nghị và đề xuất kế hoạch năm2012.

4.2. Cục Quản lý Chất lượng Nônglâm sản và thủy sản:

- Báo cáo về tình hình kiểm soátchất lượng cá tra và sản phẩm cá tra xuất khẩu;

- Báo cáo tình hình xây dựng banhành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý chấtlượng;

- Kiến nghị và đề xuất kế hoạch năm2012.

4.3. Cục Chế biến, Thương mạiNông lâm thủy sản và nghề muối:

- Báo cáo về tình hình chế biến,tiêu thụ cá tra;

- Các chương trình xúc tiến thươngmại, việc đấu tranh và giải quyết tranh chấp hiện nay đối với cá tra trên thịtrường quốc tế.

- Kiến nghị và đề xuất kế hoạch năm2012.

5. Hội và Hiệp hội:

5.1. Hội Nghề cá Việt Nam: Báocáo về tình hình hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi và tiêu thụ cá tra;

5.2. Hiệp hội VASEP:

- Báo cáo tình hình chế biến vàtiêu thụ cá tra trong năm 2011;

- Báo cáo về tình hình xúc tiếnthương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm vào các thị trường chính;

- Báo cáo về việc phối hợp với cáccơ quan chức năng, doanh nghiệp trong việc đấu tranh và giải quyết tranh chấpvề thương mại đối với cá tra.

6. UBND các tỉnh vùng đồng bằngsông Cửu Long:

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Pháttriển nông thôn và các ban ngành liên quan báo cáo:

- Báo cáo về tình hình sản xuất vàtiêu thụ cá tra tại địa phương, gồm sản xuất cá tra giống và nuôi cá tra thươngphẩm;

- Công tác tổ chức lại trong sảnxuất bao gồm: số lượng hợp tác xã, tổ đội sản xuất tham gia liên kết trong sảnxuất, số hộ nuôi và diện tích nuôi chưa tham gia liên kết với nhà máy chế biếnvà số doanh nghiệp tham gia nuôi cá tra;

- Báo cáo tình hình quản lý chấtlượng giống, thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, môi trường, chất lượng sản phẩmcá tra;

- Thống kê tình hình vốn vay để sảnxuất và tiêu thụ cá tra;

- Rà soát quy hoạch, lập báo cáohiện trạng và đề xuất các dự án đầu tư xây dựng khu nuôi, khu sản xuất giống cátra tập trung;

Báo cáo cần có số liệu cụ thể (cóphụ lục kèm theo), nhận định, đánh giá về tình hình sản xuất tiêu thụ cá tratrong năm 2011 và kế hoạch năm 2012 và đề xuất các giải pháp thực hiện kếhoạch.

7. Ban vận động thành lập Hiệphội cá tra Việt Nam: Báo cáo tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắcvà nguyên nhân chậm tiến độ tổ chức đại hội thành lập Hiệp hội cá tra Việt Nam.

Báo cáo đề nghị gửi về Văn phòngthường trực Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông CửuLong trước ngày 16/01/2012 (thứ 2).

Địa chỉ: Tổng cục Thủy sản, số10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại và Fax:04.37245389

Email: [email protected]

Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát (báo cáo);
- Các Bộ: Tài chính, Công thương;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh và Sở NN&PTNT các tỉnh ĐBSCL;
- Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, CBTMNLTS&NM;
- Hội Nghề cá Việt Nam; Hiệp hội VASEP;
- Ban vận động thành lập HH cá tra Việt Nam;
- Lưu: VT, VPBCĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám


Mẫubáo cáo

(Kèmtheo Công văn số 3867/BNN-TCTS ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc đánh giá tìnhhình sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2011 và triểnkhai nhiệm vụ năm 2012)

Số TT

Tên địa phương

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Năm 2010

So với cùng kỳ năm 2009

1

Số trại giống

trại

2

Sản lượng cá bột

tr.con

3

Sản lượng cá giống

tr.con

4

Giống nhập tỉnh

tr.con

5

Giá cá

- cá bột

đồng/vạn con

- cá hương (1-1,5cm)

đồng/con

- cá giống (2-3cm)

đồng/con

6

Tổng lượng giống thả

tr.con

7

Mật độ thả

con/m2

8

Diện tích thả nuôi (tính từ đầu năm đến hết tháng 12/2010)

ha

9

Diện tích hiện thả nuôi

ha

10

Diện tích đã thu hoạch (tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại)

ha

11

Năng suất bình quân

tấn/ha

12

Dự kiến sản lượng tồn đọng năm 2010

> 1kg

tấn

0,7-1kg

tấn

13

Giá thức ăn (cho cá giống)

1.000 đồng/kg

14

Giá thức ăn (cho cá thịt)

1.000 đồng/kg

15

Giá thành cá nguyên liệu

1.000 đồng/kg

16

Giá bán cá nguyên liệu

1.000 đồng/kg

17

Số hộ nuôi và diện tích nuôi nhỏ lẻ

Ghi chú: Báo cáo cần phảinêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị (thiên tai, dịch bệnh, vốn vay…).