BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3867 TCT/ĐTNN
V/v ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty Liên doanh EVERGREEN Việt Nam

Trả lời công văn số 08/CV-TGĐ ngày 20/08/2004 của Công ty Liên doanh EVERGREEN Việt Nam về thời điểm hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.3, Mục IV, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN: "Trường hợp năm đầu tiên được miễn thuế, giảm thuế có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ dưới sáu tháng, cơ sở kinh doanh có quyền được hưởng miễn thuế, giảm thuế ngay năm đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ năm tiếp theo".

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh thu nhập chịu thuế từ tháng 9 năm 2003 và năm tài chính của Công ty trùng với năm dương lịch thì Công ty có thể đăng ký miễn, giảm thuế TNDN từ năm 2003 hoặc năm 2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến