BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3867/TCT-HTQT
V/v thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4929/CT-KT1 ngày 22/7/2014của Cục Thuế Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị Tổng cụcThuế hướng dẫn về hồ sơ áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Công tyliên doanh dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài gòn-SSA (gọi tắt là Công tySSIT). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tất cả các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đều có quy định cácđối tượng cư trú của một nước ký kết có quyền giải trình các trường hợp mà họcho là áp dụng không đúng với Hiệp định với nhà chức trách có thẩm quyền mặc dùpháp luật trong nước có quy định khác về xử lý khiếu nại; với điều kiện việcgiải trình phải được tiến hành trong phạm vi thời hạn 3 năm kể từ lần thông báođầu tiên dẫn đến hình thức thuế áp dụng không phùhợp với những quy định của Hiệp định. Ví dụ:

Khoản 1 Điều 25 (Thủ tục thỏa thuậnsong phương) Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Đức quy định:

“1. Trường hợp một đối tượng cư trú là đối tượng cưtrú của một Nước ký kết nhận thấy rằngviệc giải quyết của nhà chức trách có thẩm quyềntại một hay cả hai Nước ký kết làm chohay sẽ làm cho đối tượng đó phải nộp thuế không đúng nội dung Hiệp định này, lúcđó đối tượng này có thể giải trình trườnghợp của mình với nhà chức trách có thẩm quyền của Nước ký kết nơi đối tượng đó đang cư trú, mặc dù trongcác luật trong nước của hai Nước ký kết đã quyđịnh những chế độ xử lý khiếu nại. Trường hợp đó phải được giải trìnhtrong thời hạn 3 năm kể từ lần thông báo giải quyết đầu tiên dẫn đến hình thứcthuế áp dụng không đúng với những quy địnhtại Hiệp định.”

Hoặc Khoản 1 Điều 26 (Thủ tục thỏa thuậnsong phương) Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Singapore quy định:

“1. Trường hợp một đối tượng là đối tượng cư trú củamột Nước ký kết nhận thấy rằng việc giải quyếtcủa nhà chức trách có thẩm quyền tại mộthay cả hai Nước ký kết làm cho hay sẽ làmcho đối tượng đó phải nộp thuế không đúng nội dung Hiệp định này, lúc đó đốitượng này có thể giải trình trường hợp củamình với nhà chức trách có thẩm quyền củaNước ký kết nơi đối tượng đó đối tượngđang cư trú, mặc dù trong các luật trong nước của hai Nước ký kết đã quy định những chế độ xử lý khiếu nại. Trường hợpđó phải được giải trình trong thời hạn 3 năm kể từ lần thông báo đầu tiên dẫnđến hình thức thuế áp dụng không phù hợp với những quy định của Hiệp định này.

Với các quy định nêu trên, trước đây Tổngcục Thuế đã có công văn số 473/TCT-HTQT ngày 9/2/2011 gửi các Cục Thuế tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện thủ tục hồ sơ thông báomiễn, giảm thuế theo Hiệp định và gần đây là công văn số 1352/TCT-HTQT ngày23/4/2014 trả lời Công ty SSIT về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hailần(Phụ lục 1), trong đó đã nêu rõ:

“Theo đó, về nguyên tắc, việc áp dụng Hiệp định đượcthực hiện trên cơ sởnhà thầu nước ngoàitự kê khai (và tự chịu trách nhiệm đối với việc kê khai này) về quyền được ápdụng Hiệp định. Quá thời hạn quy định, nhà thầu nước ngoài không nộp hồ sơ chỉmất quyền được khấu trừ thuế theo quy định tại Hiệp định nhưng vẫn được quyềnnộp hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định. Tuy nhiên, đề nghị áp dụng Hiệp định củanhà thầu nước ngoài sẽ không được xem xét nếu thời điểm đề nghị vượt quá thờihạn 3 năm quy định tại điểm 3.2, Mục VII, Phần D Thông tư số 133/2004/TT-BTCngày 31/12/2004củaBộ Tài chính (hoặc quyđịnh tại Khoản 1 Điều 6, Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tàichính).

Đề nghị Công ty nộp đầy đủ hồ sơ đến Cục Thuế tỉnh BàRịa-Vũng Tàu để Cục Thuế có căn cứ nghiên cứucác quy định tại Hợp đồng Công ty kývới Unico Handels Gmhn (Hợp đồng số 01/UNI /SSIT/2011 và 02/UNI /SSIT/2011) vàHợp đồng Công ty ký với Tognum Asia Pte Ltd (Hợp đồng số 29/SSIT-DP /11-67.4xMTU2250.2011),kiểm tra điều kiện được miễn thuế theoquy định tại Hiệp định Việt Nam-Đức, Hiệp định Việt Nam-Singapore để xác địnhnghĩa vụ thuế theo quy định tại Hiệp định của nhà thầu nước ngoài Unico HandelsGmhn và Tognum Asia Pte Ltd từ việc thực hiện các Hợp đồng nêu trên.”

Do đó, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng hướng dẫn của công văn nêutrên, theo đó công ty SSIT được quyền nộp hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theoHiệp định để Cục Thuế xem xét và giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh