BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3868/TCHQ-KTTT
V/v xin thoái thu thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng
- Công ty Du lịch & TMTH Thăng Long
(115 Lê Duẩn - Quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội) - Công ty

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 773/CV-GTC ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Công ty Du lịch & Thương mại Thăng Long về việc xin thoái thu thuế mặt hàng Malt chưa rang (nguyên liệu làm bia) nhập khẩu do được người bán giảm giá nhập khẩu tại các tờ khai số: 4230/NK /KD/KVII ngày 26 tháng 5 năm 2003; số: 4706/NK /KD/KVII ngày 10 tháng 6 năm 2003; số: 5050/NK /KD/KVII ngày 19 tháng 6 năm 2003; số: 5319/NK /KD/KVII ngày 27 tháng 6 năm 2003; số: 5842/NK /KD/KVII ngày 14 tháng 7 năm 2003. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3 mục II Thông tư 08/2002/TT /BTC ngày 3 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp giá tính thuế hàng nhập khẩu trong trường hợp người bán giảm giá cho người mua:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng nêu trên, Căn cứ kết quả kiểm hoá và nội dung hướng dẫn tại điểm 3 mục II Thông tư số 08/2002/TT /BTC ngày 23 tháng 01 năm 2002 nêu trên để áp giá tính thuế phù hợp với hàng thực nhập, trả lời khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết cụ thể.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn