BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3869/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang

Trả lời công văn số 737/HQAG-NV ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Cục Hải quan An Giang về việc áp giá tính thuế mặt hàng me muối quy định tại quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 002. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về việc điều chỉnh mức giá tối thiểu mặt hàng me muối quy định tại quyết định số: 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002, Tổng cục sẽ tập hợp trình Bộ sửa đổi trong thời gian tới.

- Trong khi Bộ chưa ra quyết định sửa đổi, yêu cầu Cục Hải quan An Giang thực hiện điều chỉnh giá tính thuế trong phạm vi 10% theo thẩm quyền quy định tại công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục hải quan An Giang biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn