BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 387/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu ô tô du lịch đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng đại diện EAST-WEST TRADE& INVESTMENT, INC tại Hà Nội
(địa chỉ: K6 - Số 14 - Thụy Khuê - Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/01- 2009/VPĐD ngày 11/01/2009 của Vănphòng đại diện EAST-WEST TRADE & INVESTMENT, INC tại Hà Nội về việc nêu tạitrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ khoản 3, điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài thì ô tô các loại đã qua sử dụng được nhập khẩuphải đảm bảo điều kiện: không quá 05 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhậpkhẩu.

2) Căn cứ hướng dẫn tại mục III, Thông tư số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCAngày 31/03/2006 của Liên Bộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính - Côngan và điểm III.1, mục 3, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan thì ngoài hồ sơ hảiquan theo quy định, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan hải quan 01 bản chínhvà 01 bản sao (có xác nhận do Trưởng đại diện Văn phòng ký tên, đóng dấu) của 1trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký;

- Giấy chứng nhận lưu hành;

- Giấy hủy Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy hủy Giấy chứngnhận lưu hành.

3) Thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu chiếc xe ô tô nêutrên được thực hiện theo quy định tại điểm IV, mục 3, phần B Thông tư số112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng đại diện EAST-WESTTRADE & INVESTMENT, INC tại Hà Nội được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh