BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 387/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Tổng Công ty thương mại Hà Nội
(38-40 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Trả lời công văn số 2281/TCT-TTNKngày 07/12/2007 của Tổng Công ty thương mại Hà Nội về việc ân hạn nộp thuế; Vềvấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được công văn của Tổngcông ty, trên cơ sở kiểm tra xem xét, Tổng cục Hải quan đã hiệu chỉnh số hiệucác tờ khai số 267/NSX ngày 18/04/2006; số 240/NSX ngày 07/04/2006; số 116/NSXngày 22/02/2006 trên hệ thống quản lý rủi ro.

Tra cứu trên hệ thống QLRR, tại Tổngcục Hải quan, ngày 22/01/2008 thì Tổng Công ty thương mại Hà Nội (MST:0100101273) thuộc diện chấp hành tốt pháp luật Hải quan và không nợ thuế quá hạn,nợ phạt chậm nộp nên theo quy định tại điểm 2.2 mục III phần CThông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, Công ty được thựchiện thời hạn nộp thuế đối với đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Đề nghị Tổng Công ty thương mại HàNội cần lưu ý thực hiện đúng thời hạn nộp thuế và thanh khoản tờ khai theo luậtđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để TổngCông ty thương mại Hà Nội biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An