BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Công an tỉnh Thái Bình

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 350/CV-CATB (PH41) ngày 11/12/2012 kèm theo hồ sơ bổ sung của Công antỉnh Thái Bình về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu 01 xe ôtô Toyota Camry3.5 chuyên dùng tuần tra giao thông thuộc kinh phí địa phương (bổ sung cho bộhồ sơ đề nghị miễn thuế nhập khẩu kèm theo công văn số 3481/BCA-V22 của Bộ Côngan). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ đề nghị xét miễn thuếcủa Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Bình; Báo cáo của Cục Hải quan thành phốHải Phòng tại công văn số 8566/HQHP-TXNK ngày 27/12/2012 (kèm theo) thì hồ sơlô hàng nhập khẩu và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của tờ khai số 14648ngày 08/10/2012 xác định: xe ôtô Toyota Camry 3.5 nêu trên nhập khẩu không lắphệ thống đèn còi báo hiệu ưu tiên, hệ thống máy bộ đàm, máy thu phát sóng thôngtin liên lạc và hệ thống loa nén phục vụ công tác nghiệp vụ.

Căn cứ Khoản 1, Điều 105 Thông tưsố 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại công văn số 10129/BKHĐT-KTCN ngày 03/12/2012 trả lời Công an tỉnh Thái Bìnhvề việc nhập khẩu xe ôtô phục vụ ngành công an, thì:

Trường hợp Công an tỉnh Thái Bìnhnhập khẩu 01 xe ôtô 05 chỗ ngồi hiệu Toyota Camry 3.5 loại trong nước đã sảnxuất được nên không thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngan tỉnh Thái Bình được biết, thực hiện nộp thuế hàng hóa nhập khẩu theo đúngquy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công an (để biết);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường