BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 387/TCT-TNCN
V/v trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại với DN năm 2008

Hà Nội, ngày 5 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Pháttriển Đại Dương Xanh

Về nội dung kiến nghị của Công ty nêu tại Hội nghị đối thoạivới doanh nghiệp năm 2008 về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan, Tổngcục thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Các cán bộ trước đây công tác tại cơ quan Nhà nước,nay nghỉ hưu và giữa trọng trách của doanh nghiệp Ngoài quốc doanh, việc tínhthuế TNCN được miễn trừ như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm 10, Mục III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật thuế thu nhập cá nhân thì: Thu nhập từ tiền lương hưu do bảo hiểm xã hộitrả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội được miễn thuế TNCN.

Trường hợp người đã nghỉ hưu ngoài tiền lương hưu, còn cóthu nhập từ tiền lương tiền công do tham gia điều hành doanh nghiệp ... thìthuế TNCN tính trên phần thu nhập từ tiền lương nhận được do doanh nghiệp chitrả, khi tính thuế vẫn được tính các khoản giảm trừ gia cảnh như mọi người laođộng khác.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải