THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 387/TTg-KTN

V/v: đầu tư dự án tuyến đường bộ nối cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và tham gia quy hoạch, đầu tư các dự án hạ tầng đô thị dọc tuyến đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất.

Xét đề nghị của Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất - Bộ Giao thông vận tải (công văn số 238 CV/CIRI ngày 14 tháng 12 năm 2009), ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 588/UBND-KH &ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 366/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10051/BKH-KCHT &ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009), Bộ Xây dựng (công văn số 35/BXD-HĐXD ngày 07 tháng 01 năm 2010) về việc đầu tư dự án tuyến đường bộ nối cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và tham gia quy hoạch, đầu tư các dự án hạ tầng đô thị dọc tuyến đường, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án tuyến đường bộ nối cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, hiện nay đang được hoàn thiện các thủ tục để chuẩn bị khởi công. Vì vậy không đầu tư Dự án trên theo hình thức Hợp đồng BOT và BT như đề xuất của Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng giao thông khác nhằm phát huy hiệu quả khai thác dự án tuyến đường bộ nối cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài, phù hợp với quy hoạch có liên quan, theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải