BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------
V/v: quản lý đối với phương tiện vận tải thủy qua biên giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Hải quan tỉnh An Giang;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 890/CĐTNĐ-PCVT &ATGT ngày 03/07/2012 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải về việc Cục Vận tải Campuchia đề xuất tiếp tục thực hiện theo các quy định trước khi Hiệp định vận tải thủy có hiệu lực đối với hồ sơ, giấy tờ phải nộp hoặc xuất trình cho các lực lượng chức năng phía Việt Nam.
Về việc này, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải thống nhất với đề xuất của Cục Vận tải Campuchia.
Trường hợp các cơ quan Cục Cảnh sát đường thủy, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Cảng vụ đường thủy nội địa, Thanh tra giao thông đường thủy nội địa thống nhất nội dung đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải thì Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang và Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu liên quan thực hiện nội dung đề nghị của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho đến khi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có thông báo mới (gửi kèm công văn số 890/CĐTNĐ-PCVT&ATGT ngày 03/07/2012).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh