BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------
V/v: điều chỉnh giấy phép nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.
Trả lời công văn số 885/HQCT-NV ngày 21/06/2012 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Cần Thơ căn cứ kết quả kiểm tra thực tế xe ôtô tại nội dung biên bản chứng nhận số 118/BB-HC13 ngày 14/06/2012 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu của cơ quan Đăng kiểm, nếu năm sản xuất xe ôtô cùng được xác định là năm 2011 thì Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thực hiện điều chỉnh năm sản xuất xe ôtô trên Giấy phép nhập khẩu xe ôtô số 09/GP-HQCT ngày 13/06/2012 và đóng dấu lên nội dung điều chỉnh.
Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh