BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3871/TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Đức
(133/4/1 Tô Hiến Thành-Q10-TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/CVDN ngày 29 tháng 7 năm 003 của Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Đức về việc giải trình bổ sung kết quả chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng đối với các lô hàng phụ motor điện nhập khẩu tại các tờ khai số: 1942/NK /KD/KV1 ngày 16 tháng 1 năm 2003; số: 7315/NK /KD/KV1 ngày 06 tháng 3 năm 2003; số: 8254/NK /KD/KV1 ngày 13 tháng 3 năm 2003; số 8276/NK /KD/KV1 ngày 14 tháng 3 năm 2003. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số: 6436/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 12 năm 2002; công văn số 1036/TCHQ-KTTT ngày 13/3/2003; công văn số: 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan theo đó việc xem xét, giải quyết hồ sơ chứng minh tính trung thực khách quan của mức giá ghi trên hợp đồng do doanh nghiệp xuất trình thuộc thẩm quyền của Cục hải quan tỉnh, thành phố.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nội dung hướng dẫn tại các công văn nêu trên và giải trình bổ sung của doanh nghiệp về mức giá bán trên thị trường, các thông tin giá có liên quan đến lô hàng nhập khẩu do doanh nghiệp cung cấp để giải quyết khiếu nại theo đúng quy định. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Đức biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn