BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3872 TCHQ-KTTT
V/v Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm đầu tư phát triển và xây dựng DEVICO
(134A6 Tô Hiến Thành - Phường 15 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 24/03 - CV GTCHQ ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Trung tâm đầu tư phát triển và xây dựng DEVICO về việc áp giá tính thuế mặt hàng vải vụn nhập khẩu tại tờ khai số 30156/NK ngày 09 tháng 10 năm 2002. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có ý kiến trả lời khiếu nại của doanh nghiệp tại công văn số: 1875/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 4 năm 2003.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, Căn cứ kết quả kiểm hoá cụ thể, đối chiếu với nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số: 1875/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 4 năm 2003 để áp giá tính thuế phù họp với hàng thực tế nhập khẩu, giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp. Trường hợp lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp không đủ các điều kiện nêu tại công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì trả lời rõ ràng để doanh nghiệp biết và nộp thuế theo đúng quy định. Đề nghị Trung tâm đầu tư phát triển và xây dựng DEVICO liên hệ với Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm đầu tư phát triển và xây dựng DEVICO biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn