BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
Số: 3872/TCHQ-TXNK
V/v: miễn thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.
(Số 5 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội)
Trả lời công văn số 469/ninaincon-TCKT ngày 25/7/2011 của Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ (nay là Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ) quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu và công văn số 5622/BTC-CST ngày 06/5/2010 của Bộ Tài chính thì:
Mặt hàng gạch, vữa chịu lửa để xây dựng lò nung thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, do đó không được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường